Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Enkeltaktiver / Substansmetoden

Enkeltaktiver / Substansmetoden

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes

Skal du alene købe en del af en virksomhed eller enkeltaktiver fra virksomheden, så kan det være for omfattende at anvende de andre omtalte modeller, men derimod være mere oplagt at tage udgangspunkt i hvert enkelt overdragne aktivs værdi.

Anvendes substansmetoden til værdiansættelse af virksomheden, så ansættes værdien ved, at hvert enkelt aktiv i virksomheden vurderes, hvorfra værdien af dertilhørende forpligtelser fratrækkes. Substansmetoden tager dermed ikke højde for fremtidig indtjening og fremtidige pengestrømme.

Når enkeltaktiver overdrages er det muligt specifikt at vælge det, man ønsker at overtage og ligeledes sikre sig, at man ikke overtager skjulte forpligtelser.

Handelsværdier frem for bogførte værdier

I forbindelse med værdiansættelsen efter substansmetoden anvendes handelsværdierne frem for aktivernes bogførte værdier, dog således at der må tages hensyn til, at den bogførte værdi i nogle tilfælde kan være den bedste tilnærmede værdi for aktivet. Endvidere må værdiansættelsen efter substansmetoden tage hensyn til goodwill, som eventuelt skal inddrages som en merværdi. Goodwill er værdien af kunderelationer, kundekartoteker, opfindelser og forretningsidéer.

 

Skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver

Såfremt det er skattemæssigt afskrivningsberettigede aktiver, du som køber erhverver, så må du være opmærksom på, at dit skattemæssig afskrivningsgrundlag ofte vil afhænge af den pris, som du erhverver aktivet for, men at denne værdiansættelse ligeledes afgør, om sælger skal beskattes af eventuelle genvundne afskrivninger.

Handel med enkeltaktiver

Værdiansættelse efter substansmetoden anvendes typisk ved handel med enkeltaktiver, hvor det er vigtigt at være opmærksom på en række særlige forhold – f.eks. om aktiverne, du ønsker at køber, er pantsat eller på anden måde stillet til sikkerhed.

Inden værdiansættelse af enkeltaktiverne ved brug af substansmetoden skal du endvidere være opmærksom på, at nogle aktiver ikke lader sig overdrage alene, f.eks. hvis aktivet er omfattet af reglerne om tilhørspant.

 

Substansmetoden til kontrol af andre metoder

Substansmetoden anvendes primært til at kontrollere, om den handelsværdi, som er beregnet via andre metoder nu også er korrekt, f.eks. P/E metoden og Stand-alone modellen.

Det vil typisk være, hvorden diskonterede værdi giver en meget høj handelsværdi, som er svær (endsige umulig) at overføre til enkeltaktiver.

Hvis denne allokering ender i en meget høj goodwill, taler det for, at den beregnede handelsværdi ved den alternative metode er for høj.

Er aktiver aktiver

Ved handel med enkeltaktiver er der en række særlige forhold, som køber og sælger skal være opmærksom på. Særligt om aktiverne er pantsat eller på anden måde stillet til sikkerhed.

Endvidere er der aktiver, som ikke lader sig overdrage alene, f.eks. aktiver omfattet af reglerne om tilhørspant.

Endelig gælder en række omfattende regler om at overdrage enkeltaktiver kontra overdragelse af en hel virksomhed. Overdrages en hel virksomhed, er der en række personalejuridiske forhold, som skal afklares, og der er givetvis en række forpligtelser, der skal indregnes i nettoopgørelsen.

Substansmetoden

I daglig tale kaldes metoden også for substansmetoden, der tager udgangspunkt i de aktiver og forpligtelser, som er i virksomheden.

Tanken er, at værdisættes hvert enkelt aktiv og fratrækkes værdien af hver forpligtelse, findes en nettoværdi, der er udtryk for en handelsværdi.

Handelsværdien bruges

Det er ikke bogførte værdier, men i stedet handelsværdier, der inddrages, men i visse tilfælde kan en bogført værdi være den bedste tilnærmede værdi.
Hvis der skal laves en opskrivning af aktiver i forhold til den nuværende bogførte værdi, skal der tages højde for den skatteforpligtelse, der måtte opstå, såfremt aktivet realiseres til denne højere værdi.

Det kaldes udskudt skat og opgøres som opskrivning multipliceret med den gældende skatteprocent. I særlige tilfælde beregnes en særlig kursværdi, hvis det er åbenbart, at aktivet ikke skal sælges inden for kort tid.

Goodwill

Goodwill kan inddrages som en merværdi. Goodwill er værdien af kunderelationer, kundekartoteker, opfindelser og forretningsideer.
Det er luftige aktiver, som ikke kan materialiseres umiddelbart, men kan være åbenbare for en køber og sælger.

Defensiv værdiansættelse

Nogle vil mene, at substansmetoden er for defensiv i værdiansættelsen, da den tager udgangspunkt i værdien ved handel lige nu. Den tager ikke højde for fremtidig indtjening og fremtidige pengestrømme, hvilket er det korrekte.

Kontrol af andre metoder

Substansmetoden anvendes primært til at kontrollere, om den handelsværdi, som er beregnet via andre metoder nu også er korrekt, f.eks. P/E metoden og Stand-alone modellen

Det vil typisk være, at den diskonterede værdi giver en meget høj handelsværdi, som så er svær endsige umulig at overføre til enkeltaktiver.

Hvis denne allokering ender i en meget høj goodwill, taler det for, at den beregnede handelsværdi ved alternative metoder er for høj.

Forfatter: Jesper Resdal Thomsen , Statsaut. Revisor, Beierholm

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Stand alone-modellen

Frem

Realisation vs. Going Concern

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.