Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Hvem kan hjælpe med købet?

Hvem kan hjælpe med købet?

Når du skal købe en virksomhed skal du på et tidspunkt have hjælp fra kvalificerede rådgivere

Når du har besluttet dig for at skulle købe en virksomhed, bliver det nødvendigt at antage kvalificerede rådgivere til at hjælpe dig i mål.

Det er essentielt som virksomhedskøber, at du vælger de rigtige rådgivere. Et virksomhedskøb er en lang proces med mange facetter, hvilket understreger vigtigheden i, at du som køber finder et hold af rådgivere, som har tilstrækkelig erfaring og ekspertisen til at gennemføre hele processen.

Det kan derfor være en god strategi, at du starter med at udpege en tovholder, som skal sikre sig, at processen glider frem ad.

I hvilket omfang rådgivere skal inddrages i forbindelse med dit virksomhedskøb afhænger almindeligvis af størrelsen på den virksomhed, du ønsker at købe.

I forbindelse med dit virksomhedskøb er der tre aktører, som du altid bør inddrage:

 1. Revisor
 2. Advokat, og
 3. Banken
Advokat

Advokater anvendes almindeligvis i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed både på din side som køber, men også den sælger, du ønsker at indgå en aftale med, antager almindeligvis en advokat, hvilket skyldes de naturlige modsatrettede hensyn.

Advokatens arbejde på sælgersiden vil primært være at salgsmodne virksomheden. Denne modning hjælper advokaten med gennem strukturelle ændringer og lignende, der kan medvirke til, at salget til dig som køber lettere kan gennemføres. Endvidere har advokaten på sælgersiden til opgave at undersøge om du – den potentielle køber – har til hensigt og mulighed for at gennemføre købet.

Advokatens arbejde på købersiden er som det første at undersøge sælger og den potentielle virksomhed. Advokaten hjælper således dig som køber med at klarlægge, hvem du indgår aftalen med samt hvorvidt virksomheden lever op til dine forventninger ved at undersøge denne nærmere. 

Det er almindeligt, at der i forbindelse med erhvervelse af en virksomhed indgås foreløbige aftaledokumenter og at virksomhedsoverdragelsen dermed bliver til gennem flere delaftaler, der slutteligt munder ud i en endelig aftale mellem dig og sælger. Som køber vil det ligeledes være din advokat der rådgiver dig i forbindelse med indgåelsen af disse foreløbige aftaler, der lægger til grund for den endelig købsaftale.

Advokaten vil ofte være tovholderen i forbindelse med din erhvervelse af en udset virksomhed og vil typisk også være involveret i din kapitalfremskaffelse og betingelserne herfor.

Ligeledes vil din advokats arbejde bestå i

 • Udarbejdelse af den endelige overdragelsesaftale
 • Deltagelse i kontraktsforhandlinger
 • Rådgivning om skattemæssige konsekvenser af købet
 • Udførelsen af en række efterfølgende ekspeditioner
 • Generel juridisk rådgivning

 

Revisor

I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen mellem dig og sælger, vil der almindeligvis også indgå en revisor på henholdsvis sælger- og køberside.

Her vil sælgers revisor skulle levere virksomhedens regnskaber og andet internt materiale til din revisor, således at du som køber kan få større indsigt i virksomhedskøbet.

På købersiden vil revisoren bidrage til gennemgangen af de udleverede regnskaber for virksomheden. Revisor vil i den forbindelse skulle vurdere om du, som køber, skal acceptere de af sælgers revisor udarbejdede regnskabsmæssige værdiansættelser, ligesom foretagne hensættelser m.v. skal vurderes af revisoren på købersiden.

Som køber vil din revisor endvidere udarbejde en række langsigtede økonomiske analyser, der skal bidrage til en vurdering af virksomhedens potentiale fremadrettet efter din overtagelse af virksomheden. Revisoren vil ligeledes vurdere virksomhedens budgetlægning, tilbagebetalingstid m.v., ligesom det almindeligvis er revisor, der foretager de skattemæssige beregninger og vurderer de skattemæssige konsekvenser for dig som køber.

Ligeledes bør revisoren inddrages i forbindelse med

 • Udarbejdelsen af visse dele af overdragelsesaftalen
 • Aftalen bestemmelser om købesummen
 • Købesumsregulering
 • Refusionsopgørelser
 • Garantier relateret til regnskabsmæssige forhold
banken

Eftersom det er de færreste, som har pengene til at erhverve en virksomhed for egen kapital, vil banken oftest være en aktør i forbindelse med dit virksomhedskøb. Næsten alle virksomhedskøb vil almindeligvis være foretaget med hjælp fra banken, hvorfor det nødvendige lånetilsagn fra banken almindeligvis vil have afgørende betydning for din mulighed for som køber at gå videre med ønsket om at erhverve den udsete virksomhed.

Du vil ofte opleve, at banken ønsker, at du stiller sikkerhed eller kaution for det lånte beløb. Det er derfor også vigtigt, at du i en sådan situation er opmærksom på, at din personlige formue kan få betydning for din mulighed for at opnå et lånetilsagn fra banken. Involver derfor banken tidligt i dine overvejelser vedrørende erhvervelse af en virksomhed.

Andre aktører

Det kan i nogle tilfælde være en fordel at involvere Vækstfonden, der i vissesituationer kan medvirke ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. Du kan med fordel inddrage en erfaren erhvervsrådgiver i din bank ved vurderingen af, om Vækstfonden er noget for dig og din virksomhed, ligesom du selv bør orientere dig på  Vækstfondens hjemmeside for indledende vurdering af mulig statslig medfinansiering.

Såfremt det er en større virksomhed, der ønskes overdraget mellem dig og sælger, så kan det ligeledes være nødvendigt at inddrage aktører såsom:

 • Investment banker
  (Kan benyttes i mange forskellige henseender, og vil blandt andet sammen med virksomhedens ledelse tage stilling til de vigtigste strategiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedskøbet)
 • Kommunikationsrådgivere
  (Benyttes ofte i større overdragelser til at planlægge kommunikationen af virksomhedsoverdragelsen til de relevante parter og omverdenen)

 

Advokat

Advokater indgår næste uden undtagelse i forbindelse med virksomhedskøbet på både køber- og sælgersiden.

Sælgers advokat

På sælgersiden er de primære opgaver for advokaten bl.a. at medvirke til salgsmodning af virksomheden ved strukturelle ændringer og lignende, som gør salget lettere at gennemføre. Herudover at foretage undersøgelser af den potentielle køber, for at sikre sig at køber faktisk kan gennemføre købet.

Købers advokat

På købersiden skal advokat først og fremmest undersøge sælger og dennes virksomhed grundigt. Dette omfatter, en grundig gennemgang af de forpligtelser og rettigheder som virksomheden har, og som køber må forvente at skulle påtage sig i forbindelse med købet.

Herudover skal købers advokat rådgive i forbindelse med indgåelsen af foreløbige aftaledokumenter til brug for købet.

Advokaten er oftest ”tovholderen” på hele projektet med at købe og er typisk også involveret i kapitalfremskaffelsen og betingelserne herfor.

Endelig omfatter advokatens arbejde en lang række andre opgaver, bl.a.:

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftalen
 • Deltagelse i kontraktforhandlinger
 • Rådgivning om skattemæssige konsekvenser af købet
 • Udførelsen af en række efterfølgende ekspeditioner
 • Generel juridisk rådgivning
Revisor

På samme måde som med advokaten, så indgår revisor typisk både på sælger- og købersiden i forbindelse med virksomhedskøbet. Sælgers revisor er storleverandør af regnskaber og andet internt materiale som skal give køber bedre indsigt i virksomhedskøbet.

Købers revisor

Købers revisor hjælper til med at gennemgå regnskaberne for virksomheden og tager i den forbindelse stilling til, om køber kan være enig i de regnskabsmæssige værdiansættelser, hensætteler mv., som er blevet foretaget af sælgers revisor.

Herudover udarbejder købers revisor en række langsigtede økonomiske analyser for at vurdere virksomhedens potentiale fremadrettet, budgetlægning, tilbagebetalingstid etc.
Revisoren er oftest den, der laver de skattemæssige beregninger og konsekvenser for køber.

Endelig bør revisor indgå i forbindelse med:

 • Udarbejdelsen af visse dele af overdragelsesaftalen
 • Aftalens bestemmelser af købesummen
 • Købesumsregulering
 • Refusionsopgørelser
 • Garantier relateret til regnskabsmæssige forhold
Banken

Da det er de færreste som har pengene til at købe en virksomhed for egne midler, vil næsten alle virksomhedskøb blive foretaget med hjælp fra banken. Således vil det typisk have afgørende betydning, om man kan få det nødvendige lånetilsagn fra banken.

Banken vil ofte stille krav om sikkerhed og/kaution for det lånte beløb, hvorfor virksomhedskøbers personlige formue kan få betydning for muligheden for at opnå lånetilsagn fra banken.

Det kan være en god ide relativt tidligt at involvere banken i dine overvejelser om virksomhedskøb. Seneste tidspunkt for involvering er, når du har udvalgt et købsemne eller to og har en overordnet ide om kapitalbehovet til anskaffelsen.

Vækstfonden og banken

I visse tilfælde kan Vækstfonden med fordel involveres. Har du en erfaren erhvervsrådgiver i banken bør han inddrage Vækstfondsmulighederne og drøfte dem med dig. Men ellers bør du selv konsultere Vækstfondens hjemmeside for indledende afklaring om statslig medfinansiering

Øvrige aktører

Særligt hvis der er tale om store overdragelser, kan det være relevant at inddrage yderligere aktører, herunder bl.a.

 • Investmentbanker
 • Kommunikationsrådgivere.

En investmentbanker benyttes i mange forskellige henseender, og vil bl.a. sammen med virksomhedens ledelse tage stilling til de vigtigste strategiske spørgsmål i forbindelse med virksomhedskøbet.

Kommunikationsrådgivere benyttes i større overdragelser til at planlægge kommunikationen af virksomhedsoverdragelsen til de relevante parter og omverdenen.

Vælg først tovholder

Som potentiel virksomhedskøber, er det vigtigt, at man vælger de rigtige rådgivere. Et virksomhedskøb er en lang proces med mange facetter, hvorfor det er essentielt, at man som køber får sig et hold af rådgivere, som har den fornødne erfaring og ekspertise til at gennemføre hele processen.

Start med at udpege tovholderen, så er du godt på vej.

Faser i købet

Læs de andre artikler i kategorien "Faser i købet" herunder:

Overdragelsesaftale ved køb af virksomhed - tjekliste

Faser i købet

Brug tjeklisten til de områder, der skal laves aftaler om, når en køber køber kapitalandele i sælgers virksomhed.

Købets fem faser

Faser i købet

For at kunne overskue den livsændrende beslutning om at købe en virksomhed, kan den opdeles i 5 faser.

Offentlig erhvervsservice - ejerskiftehjælp

Faser i købet

Der er flere steder i Danmark, du kan få gratis hjælp til at vudere, om du skal købe en virksomhed.

Tilbage

Overdragelsesaftale ved køb af selskab

Frem

Offentlig erhvervsservice - ejerskiftehjælp

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.