Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Hvad har du råd til at købe?

Hvad har du råd til at købe?

Hvilken virksomhed du har råd til at købe afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Det er en stor beslutning at erhverve en virksomhed, men det kan være den rette beslutning for dig, der ønsker at arbejde med noget specifikt og samtidig ønsker at tilrettelægge din egen arbejdsgang.

Ved ethvert virksomhedskøb følger en række risici – købesummen andrager ofte et betydeligt beløb, og der er ikke garanti for, at virksomheden opnår den forventede succes.

Ofte vil du risikere din formue. Det er derfor vigtigt, at du forinden et virksomhedskøb foretager en vurdering af hvor risikovillig, du er. 

Egen kapital contra fremmedkapital

Når du ønsker at køber en virksomhed, skal du skelne mellem henholdsvis egen kapital og fremmedkapital.

Sondringen mellem henholdsvis egen kapital og fremmedkapital går på, om du selv er i besiddelse af pengene eller om pengene er hentet andetsteds fra.

Selvom der er forskel på egen kapital og fremmedkapital, så er der dog ofte alligevel sammenhæng mellem de to former for kapital. Din egen kapital vil ofte havebetydelig indflydelse på dine muligheder for at fremskaffe fremmedkapital.

Når du køber en virksomhed, forventes det ikke, at du har den nødvendige kapital på egen hånd, men det må forventes, at du har gjort dig nogle tanker vedrørende din risikovillighed og hvorledes du ønsker at drive forretningen (Læs også om din forretningsplan). Dette skyldes, at du skal indhente den resterende kapital til finansiering af købet andetsteds, og dem du kontakter vedrørende medfinansiering af købet ønsker at kende til din risikovillighed, ligesom det er dit job at overbevise dem om, at forretningen kan blive lige så god, som du selv forestiller dig.

Har du brug for at indhente fremmedkapital til finansieringen af dit virksomhedskøb, så er det vigtigt, at du sondrer mellem finansiering baseret på virksomhedens aktiver eller finansiering baseret på virksomhedens indtjeningsevne (også kaldt ”cash flow”-baseret finansiering).

Den aktivbaserede finansiering gennem fremmedkapital er karakteriseret ved, at din långiver yder dig et lån mod, at långiver får sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver eller nogle af disse.

Finansieringen gennem fremmedkapital baseret på cash flow er modsat den aktivbaserede finansiering långivning uden sikkerhed, således at din långiver baserer långivningen på virksomhedens forventede indtjeningsevne og pengestrøm. På grund af långiverens risikovillighed ved et sådan lån, vil denne form for finansiering typisk også være dyrere, men det er også muligt at kombinere de to finansieringsformer, således at der for dele af finansieringen stilles sikkerhed.

Det er som udgangspunkt dig, der som køber skal sørge for at sikre den eksterne finansiering til understøttelse af virksomhedskøbet, men du vil opleve, at sælger også har interesse i, at du opnår en attraktiv finansiering, idet dette påvirker den købesum, som du kan tilbyde sælgeren. Desto billigere finansieringen er, desto højere pris kan du som køber tilbyde sælger.

Den finansiering, du som køber kan opnå, er ofte også forbundet medkrav om personlig sikkerhedsstillelse. f.eks. ved at stille friværdien i din faste ejendom eller personlig kaution som sikkerhed for det opnåede lån.

Konkluderende kan det således konstateres, at din personlige formue såvel som din risikovillighed i forhold til denne er afgørende for, hvor meget du har råd til at købe virksomhed for.

Sælgers medfinansiering

Det kan nogle gange være svært at få den fornødne finansiering fra banken eller lignende finansieringsinstitutter, og det kan i sådanne tilfælde være afgørende for dit virksomhedskøb, at du kan opnå sælgers medfinansiering.

Sælgers medfinansiering kan generelt være en god løsning for dig som virksomhedskøber, idet medfinansieringen kan aflaste dig for dele af risikoen forbundet med virksomhedskøbet.

For dit vedkommende er sælgers vilje til at medfinansiere købet endvidere betryggende, idet dette er udtryk for, at sælger har tiltro til virksomheden og dens profitabilitet fremadrettet. Denne tiltro fra sælgers side kan ligeledes styrke bankernes lyst til at låne dig pengene til finansieringen af den resterende del af købet, idet de i højere grad har tiltro til tilbagebetalingsevnen.

Medfinansiering fra sælger kan forekomme ved, at:

 • Sælger accepterer, at købesummens erlæggelse udskydes helt eller delvist.
  I et sådan tilfælde vil du betale sælger en del af købesummen for virksomheden ved et gældsbrev (kaldt ”Vendor Loan Note”)
 • Du accepterer, at sælger efter aftale beholder en vis ejerandel i den solgte virksomhed.
  Dog med henblik på, at sælger efterfølgende overdrager den resterende ejerandel til dig. Dette kan sikres ved ”call- og put” optioner, som henholdsvis medfører en ret til at købe den anden parts ejerandele og ret til at sælge sine ejerandele til den anden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udformningen af call- og put optioner er vigtig, idet der ellers kan være risiko for, at skattemyndighederne statuerer, at den samlede ejerandel blev overdraget på tidspunktet for hovedandelens overdragelse med de skatteretlige konsekvenser, der må følge heraf. Det er derfor vigtigt, at du inddrager dine rådgivere.
 • Sælger accepterer en earn-out klausul.
  Ved brug af earn-out består sælgers medfinansiering i, at sælger over en periode på normalt ét-tre år vil modtage en tillægskøbesum, som er afhængig af virksomhedens fremtidige indtjeningsevne, og dermed virksomhedens værdi. Anvendelsen af en earn-out klausul kan have skattemæssige konsekvenser, hvorfor det også i et sådan tilfælde er vigtigt at alliere dig med dine rådgivere.

Selvom sælger medfinansierer dit køb af virksomheden, så vil der altid være forbundet risici med købet af en virksomhed, hvorfor du fortsat skal være risikovillig.

Egen kapital eller fremmed kapital

Hvad du har råd til at købe, afhænger af:

 1. Hvor mange penge man selv er i besiddelse af
 2. Hvor mange penge det er muligt at hente ind udefra.

De to hænger dog i nogen grad sammen, da ens egen formue ofte har stor indflydelse på muligheden for at hente kapital udefra.
Det er dog de færrest, som har kapitalen til selv at gå ud og købe en virksomhed, hvilket er grunden til at det, i langt de fleste tilfælde, kræves, at der indhentes kapital udefra.

Finansiering

Skal man låne penge stilles der ofte store sikkerhedskrav, før den nødvendige kapital kan lånes. Som konsekvens heraf bliver risikoen for optagelse af lånet lagt på virksomhedskøberen, da bankerne typisk vil kræve sikkerhed f.eks. via krav om pant på friværdien i ens faste ejendom eller via krav om personlig kaution for lån stillet til ens virksomhed.

Hvad du har råd til at købe i denne henseende, afhænger således i høj grad af, hvor meget du kan kautionere med/stille sikkerhed for, idet bankerne typisk ikke vil give større lån end hvad du kan stille sikkerhed for.

Risikovillighed

Hvor meget du har råd til at købe virksomhed for, afhænger således i høj grad af din egen personlige formue, og din risikovillighed i forhold til at satse denne formue for at optage de nødvendige lån.

Medfinansiering fra sælger

Da det er problematisk at få den fornødne finansiering fra bank og lignende finansieringsinstitutter, er det ofte helt afgørende for en virksomhedshandel at få medfinansiering fra sælger.
Medfinansiering fra sælger optræder typisk i to former:

 1. En earn-out eller
 2. En kredit på betaling af købesummen

Hvor en earn-out til sælger vil afhænge af hvordan virksomheden klarer sig i de kommende år, så vil en kredit på betaling af købesummen være uafhængig af resultaterne i virksomheden.

Fordele ved sælgers medfinansiering

Sælgers medfinansiering er generelt en god løsning, idet medfinansieringen kan aflaste køber for dele af risikoen ved virksomhedskøbet.

Herudover er sælgers medfinansiering også en god løsning, idet medfinansiering kan være et udtryk for, at sælger har tiltro til virksomheden og dens profitabilitet fremadrettet.

Endelig kan sælgers medfinansiering også være med til at styrke bankernes lyst til at låne penge til virksomhedskøbet, da sælgers medfinansiering som sagt er udtryk for en tro på virksomheden, hvilket gør at bankerne også i højere grad tror på tilbagebetalingsevnen.

Det er derfor helt afgørende at få en god aftale på plads med sælger omkring sælgers medfinansiering.

Risiko er uundgåelig

Lige meget hvor meget sælger er villig til at medfinansiere, kan den potentielle virksomhedskøber dog ikke forvente at foretaget købet risikofrit.
Som med så mange andre ting, er der en uundgåelig risiko forbundet med købet af en virksomhed, men vælger køber den rigtige virksomhed og de rigtige rådgivere, så vil de mulige gevinster lettere kunne opveje risikoen.

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad må virksomheden koste?

Pris og finansiering

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Hvad må virksomheden koste?

Frem

Likviditetsbaseret metode

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.