Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Hvilken type køber er du?

Hvilken type køber er du?

Der er overordnet 3 typer af købere til en eksisterende virksomhed

Ønsker du at købe en eksisterende virksomhed må du gøre dig nogle overvejelser om, hvilken type køber du er. 

Man kan sondre mellem følgende 3 typer af købere til en eksisterende virksomhed:

1. Strategiske købere
2. Børn eller andre nærtstående
3. Private købere

 Hvilken type køber du er, kan påvirke, både hvad du eksempelvis. har lyst til at betale for virksomheden, ligesom der kan gælde speciallovgivning, der regulerer specifikke områder af overdragelsen.

1. Strategiske købere

En strategisk køber er en anden virksomhed som har vurderet, at det er en strategisk god ide, at købe en anden virksomhed.
Der vil typisk være tale om en konkurrent, en leverandør, en kunde eller en virksomhed, der i øvrigt arbejder indenfor samme eller beslægtede områder.

Motivet for den strategiske køber kan eksempelvis være ønsket om at få adgang til sælgers teknologi/viden, medarbejdere, kunder mv., og synergifordele ved sammenlægning eller høj grad af koordinering

Købet

Den strategiske køber er ud fra et snævert økonomisk synspunkt den mest interessante for sælger. Han er som regel villig til at give en lidt højere pris end en privat køber. Han er ofte hurtigere, mere kompetent og mere beslutsom end den private køber.

2. Børn eller andre nærtstående

De fleste virksomhedsejere synes at det vil være bedst at sælge virksomheden til en søn, datter eller anden familiemedlem. Det er en glæde at se at virksomheden blive i familien.

Her er det vigtigt at gøre sig klart, at ejerens overvejelser og valg er domineret af følelsesmæssige forhold, mens mere konkrete forhold som eksempelvis ledelsesmæssige forudsætninger og finansieringsform sjældent har afgørende betydning.

Ganske mange ejere overvejer alt for længe muligheden for en familiemæssig overdragelse. En stor del ender dog alligevel med salg til tredjemand.

Som ekstern køber skal man altså være meget opmærksom på om den familiemæssige vinkel reelt er afklaret.

Købet

Køber du virksomhed af en inden for familien, har du den fordel, at relationen mellem køber og sælger allerede er afklaret – på godt og på ondt. De juridiske, strategiske og finansielle udfordringer ligner dog meget dem, der er ved en ukendt privat køber.

3. Private købere

Her kan der være tale om en eller eventuelt flere eksterne privatpersoner eller en ansat – oftest en ledende medarbejder. Køber vil som regel have et godt kendskab til det felt virksomheden arbejder indenfor.

Det er denne købertype der vil være langt den hyppigste køber af ”almindelige” mindre danske virksomheder. For sælger er denne købertype altså ofte den eneste realistiske aftager af virksomheden.

Fordelene ved den private arbejdende køber er blandt andet at han ofte vil have gode forudsætninger for at drive virksomheden videre.

Købet

Den private køber kan være svær at finde for sælger. Køber har sjældent stor kapital til rådighed til købet og derfor kan det blive nødvendigt med en vis sælgerfinansiering

En glidende overgang fra sælger til køber kan komme på tale, såvel økonomisk/ejermæssigt som ledelsesmæssigt. Her vil en god kemi mellem køber og sælger være meget vigtig.

1. Strategiske købere

Ejer du i forvejen en virksomhed, men ser du muligheder i at opkøbe en anden virksomhed?

Der kan forekomme mange grunde til at erhverve en anden virksomhed, men som strategisk køber, er købet typisk motiveret af, at indtjeningen i den efterfølgende sammenlagte virksomhed forventes forbedret i forhold til den indtjening, som din egen virksomhed og den opkøbte virksomhed kan generere hver for sig.  

Er du strategisk køber, så vil den virksomhed, som du ønsker at opkøbe typisk være en konkurrent, en leverandør, en kunde eller en virksomhed, som i øvrigt arbejder inden for samme eller beslægtede områder.

Du vil som strategisk køber typisk lægge vægt på de mulige synergieffekter, som købet af den udsete virksomhed kan medføre, men grundene kan være mange.

Grundene til at købe en virksomhed som en strategisk køber kan være mange, men fælles for dem alle er, at du ser en mulighed for en profitmaksimering.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med køb af den udsete virksomhed opnår en øget markedsandel på det relevante marked, så skal de konkurrenceretlige regler iagttages. Denne problemstilling kan vi også hjælpe med at undersøge og behandle. Brug endelig vores kontaktformular og forhør dig nærmere, hvis du har konkrete spørgsmål hertil.

Hvorfor er du som strategisk køber interessant for sælger?

Du ser som strategisk køber muligheder i virksomheden og satser på, at erhvervelsen af denne på sigt medfører en profitoptimering, hvilket også er ensbetydende med, at du typisk er mere villig til at betale en lidt højere pris for virksomheden end en privat køber. Ud fra et snævert økonomisk synspunkt vil du derfor være den mest interessante køber for sælger. Måske det ikke er første gang, at du køber en virksomhed, hvorfor du måske også er hurtigere og mere beslutsom end den private køber, hvilket køber alt andet lige også kan se fordelene ved.

2. Børn eller andre nærtstående

Der kan være mange grunde til at overdrage en virksomhed til børn eller nærtstående.

Drivkraften bag virksomhedsoverdragelsen mellem nærtstående personer er ofte af overvejende følelsesmæssig karakter, f.eks. fordi virksomheden har været i familien i generationer. Selvom en virksomhedsoverdragelse mellem nærtstående kan være præget af andre forhold end rent forretningsmæssige, kan de nærtstående i lige så høj grad besidde de nødvendige ledelsesmæssige forudsætninger, som den strategiske eller private køber, men gør det ikke nødvendigvis. Foretages virksomhedsoverdragelsen mellem nærtstående vil det ligeledes opleves, at finansieringsformen, der kræves af sælger, er anderledes end hvad der forventes fra den strategiske eller private køber.

Den nærtstående køber nyder således godt af, at sælger ikke i samme grad vægter den ledelsesmæssige erfaring og finansringsforhold, men at salget til den nærtstående er drevet af mere end blot at opnå en fortjeneste.  

Ved overdragelse af en virksomhed mellem nærtstående parter giver skattelovgivningen på nogle punkter mulighed for overdragelse ved ,,succession”, hvilket indebærer, at du som nærtstående køber overtager de på virksomheden hvilende latente skattebyrder. Skattelovgivningen indeholder som følge heraf bestemmelser, der til en vis grad søger at kompensere den nærtstående for risikoen ved overtagelsen af latente skattebyrder ved succession.  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål hertil.

Det er endvidere vigtigt som nærtstående køber, at gøre sig tanker omkring købesummen, idet værdiansættelsen mellem nærtstående parter i højere grad vil være udsat for undersøgelse fra skattemyndighedernes side, eftersom risikoen er større for, at nærtstående parter har en fælles interesse i at opnå en skattemæssig løsning, der gavner begge parter mest muligt.

3. Private købere

Er du en ekstern person eller f.eks. en ledende medarbejder, og ønsker du at købe virksomheden, så er du en privat køber.  Er du ikke sikker på, at det er en rejse, du ønsker at begive dig ud på selv eller mangler du nogle af de nødvendige kompetencer, kan det være, at du vælger at gå sammen med flere eksterne privatpersoner om købet af virksomheden.

Den private køber vil som regel have et godt kendskab til det marked, som virksomheden beskæftiger sig på og det er typisk den private køber, der er den hyppigste køber af mindre danske virksomheder. Derfor vil den private køber også ofte i sælgers øjne være den eneste realistiske erhverver af virksomheden.

Du skal som medarbejdende køber være opmærksom på, at der gælder nogle særlige skatteretlige regler, som medfører, at du også kan købe virksomheden og succedere i de på virksomheden hvilende latente skattebyrder ligesom nærtstående købere. Måske den nuværende ejer kan se fordelene i, at du – med dit indgående kendskab til virksomheden og ambitioner for denne – er nærmere til at købe virksomheden helt eller delvist end dennes børn?  Det kræver dog, at nærmere betingelser er opfyldt. Du er altid velkommende til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål hertil.

1. Strategiske købere

Ejer du i forvejen en virksomhed, men ser du muligheder i at opkøbe en anden virksomhed?

Der kan forekomme mange grunde til at erhverve en anden virksomhed, men som strategisk køber, er købet typisk motiveret af, at indtjeningen i den efterfølgende sammenlagte virksomhed forventes forbedret i forhold til den indtjening, som din egen virksomhed og den opkøbte virksomhed kan generere hver for sig.  

Er du strategisk køber, så vil den virksomhed, som du ønsker at opkøbe typisk være en konkurrent, en leverandør, en kunde eller en virksomhed, som i øvrigt arbejder inden for samme eller beslægtede områder.

Du vil som strategisk køber typisk lægge vægt på de mulige synergieffekter, som købet af den udsete virksomhed kan medføre, men grundene kan være mange.

Det kan være, at drivkraften bag dit opkøb af en virksomhed er at øge din virksomheds samlede markedsandel på det relevante marked, eller at få adgang til sælgende virksomheds teknologi/viden, medarbejdere, kunder m.v., men det kan også være, at din faste leverandør er i økonomiske vanskeligheder og dit køb er foretaget med henblik på at sikre fortsatte leverancer, som kan være af afgørende betydning for den virksomhed, som du i forvejen driver.

Grundene til at købe en virksomhed som en strategisk køber kan være mange, men fælles for dem alle er, at du ser en mulighed for en profitmaksimering.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i forbindelse med køb af den udsete virksomhed opnår en øget markedsandel på det relevante marked, så skal de konkurrenceretlige regler iagttages. Denne problemstilling kan vi også hjælpe med at undersøge og behandle. Brug endelig vores kontaktformular og forhør dig nærmere, hvis du har konkrete spørgsmål hertil.

Hvorfor er du som strategisk køber interessant for sælger?

Du ser som strategisk køber muligheder i virksomheden og satser på, at erhvervelsen af denne på sigt medfører en profitoptimering, hvilket også er ensbetydende med, at du typisk er mere villig til at betale en lidt højere pris for virksomheden end en privat køber. Ud fra et snævert økonomisk synspunkt vil du derfor være den mest interessante køber for sælger. Måske det ikke er første gang, at du køber en virksomhed, hvorfor du måske også er hurtigere og mere beslutsom end den private køber, hvilket køber alt andet lige også kan se fordelene ved.


 

 2. Børn eller andre nærtstående

Der kan være mange grunde til at overdrage en virksomhed til børn eller nærtstående.

Drivkraften bag virksomhedsoverdragelsen mellem nærtstående personer er ofte af overvejende følelsesmæssig karakter, f.eks. fordi virksomheden har været i familien i generationer. Selvom en virksomhedsoverdragelse mellem nærtstående kan være præget af andre forhold end rent forretningsmæssige, kan de nærtstående i lige så høj grad besidde de nødvendige ledelsesmæssige forudsætninger, som den strategiske eller private køber, men gør det ikke nødvendigvis. Foretages virksomhedsoverdragelsen mellem nærtstående vil det ligeledes opleves, at finansieringsformen, der kræves af sælger, er anderledes end hvad der forventes fra den strategiske eller private køber.

Den nærtstående køber nyder således godt af, at sælger ikke i samme grad vægter den ledelsesmæssige erfaring og finansringsforhold, men at salget til den nærtstående er drevet af mere end blot at opnå en fortjeneste.  

Ved overdragelse af en virksomhed mellem nærtstående parter giver skattelovgivningen på nogle punkter mulighed for overdragelse ved ,,succession”, hvilket indebærer, at du som nærtstående køber overtager de på virksomheden hvilende latente skattebyrder. Skattelovgivningen indeholder som følge heraf bestemmelser, der til en vis grad søger at kompensere den nærtstående for risikoen ved overtagelsen af latente skattebyrder ved succession.  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål hertil.

Det er endvidere vigtigt som nærtstående køber, at gøre sig tanker omkring købesummen, idet værdiansættelsen mellem nærtstående parter i højere grad vil være udsat for undersøgelse fra skattemyndighedernes side, eftersom risikoen er større for, at nærtstående parter har en fælles interesse i at opnå en skattemæssig løsning, der gavner begge parter mest muligt.
3. Private købere

Er du en ekstern person eller f.eks. en ledende medarbejder, og ønsker du at købe virksomheden, så er du en privat køber.  Er du ikke sikker på, at det er en rejse, du ønsker at begive dig ud på selv eller mangler du nogle af de nødvendige kompetencer, kan det være, at du vælger at gå sammen med flere eksterne privatpersoner om købet af virksomheden.

Den private køber vil som regel have et godt kendskab til det marked, som virksomheden beskæftiger sig på og det er typisk den private køber, der er den hyppigste køber af mindre danske virksomheder. Derfor vil den private køber også ofte i sælgers øjne være den eneste realistiske erhverver af virksomheden.

Du skal som medarbejdende køber være opmærksom på, at der gælder nogle særlige skatteretlige regler, som medfører, at du også kan købe virksomheden og succedere i de på virksomheden hvilende latente skattebyrder ligesom nærtstående købere. Måske den nuværende ejer kan se fordelene i, at du – med dit indgående kendskab til virksomheden og ambitioner for denne – er nærmere til at købe virksomheden helt eller delvist end dennes børn?  Det kræver dog, at nærmere betingelser er opfyldt. Du er altid velkommende til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål hertil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlige overvejelser

Læs de næste artikler i rækken herunder:

Din personlige SWOT-analyse

Personlige overvejelser

Din personlige SWOT analyse kan bruges, når du skal tænke igennem om det nu også er noget for dig og din familie at købe en virksomhed.

Du er ejer - men også leder

Personlige overvejelser

Køber du en virksomhed, bliver du både leder og ejer af virksomheden. Det er noget andet end blot at være ansat leder i en virksomhed.

Tilbage

Forside

Frem

Din personlige SWOT-analyse

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.