Søndergade 74, 5.

8000 Aarhus C

Tlf.: 40 31 31 65

info@virksomhedskober.dk

Chatten er altid åben

Man - Fre: 8:00 - 16:00

Hvad må virksomheden koste?

Hvad må virksomheden koste?

Der er ikke et entydigt svar på den rette pris, da prissætning afhænger af både faktuelle og subjektive vurderinger

I forbindelse med køb af en virksomhed, skal du tage stilling til, hvad virksomheden må koste.

Købesummen for virksomheden har i sagens natur en helt afgørende betydning for overdragelsen. Værdiansættelsesprocessen vil typisk involvere din og sælgers finansielle rådgivere, men det vil også være nødvendigt, at den juridiske rådgiver har indblik i processen, således overdragelsesaftalens bestemmelser om købesummen afspejler det, som I indbyrdes er kommet frem til.

Både din og sælgers økonomiske rådgiver vil søge at udarbejde en værdiansættelse og pris, som både dig og sælger kan være enige om.

Momenter ved værdiansættelsen

Værdien af den virksomhed, som du ønsker at købe påvirkes både af en række faktorer, som dig og sælger har kontrol over, men ligeledes en række faktorer, som er uden for jeres kontrol.

Værdien af virksomheden kan bl.a. afhænge af:

 • Det marked, som virksomheden opererer på
 • Markedets fremtidsudsigter
 • Virksomhedens position på markedet
 • Mulighederne for fremmedfinansiering
 • Virksomhedens afhængighed af samarbejdsparter, herunder leverandører og kunder
 • Virksomhedens produkter, prissætning og konkurrenceposition
 • Virksomhedens interne fleksibilitet og kvalitet
 • Afhængigheden af enkelte personer – især afhængighed af sælger

 

Du bør i den forbindelse iagttage den foretagne SWOT-analyse af forretningsgrundlaget, eftersom de forhold, der vil fremgå af denne analyse, vil påvirke din værdiansættelse af virksomheden og dermed den pris, du skal være villig til at betale.

Hvordan fastsættes prisen konkret?

Er du usikker på, hvad der er den rigtige pris for dig, så findes der flere modeller, som kan benyttes til at værdiansætte en virksomhed.

Modellerne vil ofte blive anvendt i kombination med hinanden for at sikre, at du kommer til at betale den ”rette” værdi. Forsimplet sagt tager modellen enten udgangspunkt i den historiske indtjening i virksomheden eller den forventede fremtidige indtjening i virksomheden. Derudover ser de enten på virksomhedens aktiver eller dens evne til at genere pengestrømme.

Det er vigtigt, at du som køber gør dig klart, med hvilken vægt de forskellige modeller skal indgå i fastlæggelsen af den rette pris for virksomheden, idet modellerne vil give forskellige resultater.

Selvom det umiddelbart kan virke enkelt at blive enige om en pris for virksomheden med sælger, så er det vigtigt, at du som køber antager en økonomisk rådgiver, som kan hjælpe. Dette skyldes, at der kan være mange faldgruber i et virksomhedskøb, som din rådgiver har kendskab til, og at denne ligeledes forstår at beregne værdier ud fra de forskellige værdiansættelsesmetoder, der er nødvendige at anvende for at finde den   rette pris for virksomheden, du ønsker at købe. 

Regnskabsanalysen

Værdiansættelsen tager altid udgangspunkt i en regnskabsanalyse af virksomhedens regnskab fra f.eks. de sidste 5 år. Regnskabsanalysen har til formål at opnå enighed mellem sælger og køber om:

 • Virksomhedens normale (normaliseret) resultat
  Det er en metode der udregner det gennemsnitlige årlige resultat – hvor stort et årligt overskud kan man forvente at opnå?
 • Fastlæggelse af virksomhedens driftsmæssige risiko
  Specielt i produktionsvirksomheder er det vigtigt at vurdere om der er store prismæssige udsving i produktionen år for år.
 • Fastlæggelse af virksomhedens finansielle risiko
  Hvordan forholder virksomheden sig til aktiver og passiver og likviditet.

 

På baggrund af virksomhedens normaliserede resultat og den driftsmæssige og den finansielle risiko beregnes kapitalværdien.

Sælgers samarbejdsvillighed

Modellernes resultat og sikkerhed i forbindelse med beregningen af prisen for virksomheden afhænger af de input, der anvendes i modellen.

Desto flere oplysninger du har, jo mere komplicerede modeller kan anvendes til fastsættelsen af værdien af virksomheden.

Sælger er typisk ikke interesseret i at give for mange informationer til en start, idet denne vil være sikker på, at din henvendelse om at købe virksomheden er seriøs, og at du ønsker at gå videre med købet.

Du vil derfor ofte opleve, at du i starten alene får nogle enkelte oplysninger, som kan bruges til at beregne en overordnet værdi. I takt med at forhandlingerne mellem dig og sælger skrider frem, desto flere oplysninger vil du ofte få, hvilket bidrager til et mere nuanceret billede af virksomhedens værdi.

Ansættelse af værdien / prisen

En kompetent rådgiver starter aldrig med at fastlægge en entydig værdi, men søger i stedet sammen med køber og sælger en værdiansættelse og finansiering, som både køber og sælger kan være enige om.

Følgende redskaber og analyser kan bruges i ansættelse af værdien:

Regnskabsanalysen

Værdiansættelsen tager altid udgangspunkt i en regnskabsanalyse af virksomheden regnskab fra f.eks. de sidste 5 år. Den har til formål at opnå enighed mellem sælger og køber om:

 • Virksomhedens normale (udglattede) resultat
  Det er en metode der udregner det gennemsnitlige årlige resultat – hvor stort et årligt overskud kan man forvente at opnå?

 • Fastlæggelse af virksomhedens driftsmæssige risiko
  Specielt i produktionsvirksomheder det det vigtigt at vurdere om der er store prismæssige udsving i produktionen år for år

 • Fastlæggelse af virksomhedens finansielle risiko
  Hvordan forholder virksomheden sig til aktiver og passiver og likviditet
Fastlæggelse af virksomhedens kapitalværdi

På baggrund af virksomhedens udglattede resultat og den driftsmæssige og den finansielle risiko beregnes kapitalværdien, idet resultatet anses for evighedsannuitet og herefter diskonteres til nutidsværdi.

Fastlæggelse af substansværdien / realisationsværdien

Udgangspunktet er en gennemgang af virksomhedens enkelte aktiver og disses handelsværdi holdt op mod den bogførte værdi.
Der er ofte meget stor uenighed om værdien af aktiverne i fortsat drift, dvs. den egentlige substansværdi.

Fastlæggelse af ufravigelse krav fra sælger

Ofte har sælger krav til handelen, som er ufravigelige. Det kan være ønsket om straks at blive frigjort fra virksomheden. Sælger kan være af den opfattelse at salg af skattemæssige grunde kun kan ske i form af et egentligt aktiesalg og ikke i form af salg af aktiviteter.

Arbejdet med fastlæggelse / afdækning af sælgers ufravigelige krav har betydning for muligt valg af model for handelen.

Gennemregning af købsalternativer

På baggrund af sælgers ønsker opstilles budget, hvor forslag til salgspris og model for salg, aktiesalg, salg af aktiviteter osv. gennemregnes og opstilles i budget på månedsbasis omfattende:

 • Driftsbudget med resultatopgørelse hvor der indføjes omkostninger til renter af købesum, forøget afskrivningsgrund osv.

 • Statusbudget med opgørelse af aktiver efter ny afskrivning / pris på aktiver mv.

 • Likviditetsbudget med opgørelse af indbetalinger fra bank mv., udbetaling til tidligere ejer, afdrag på lån optaget til finansiering af køb, osv.
Værdiansættelse af en virksomhed

Står du som potentiel køber af en virksomhed, men er i tvivl om hvad der vil være den rigtige pris, for at købet giver mening for dig?

Hvordan fastsættes værdien

Der findes mange modeller til at værdiansætte en virksomhed ud fra. Alle modellerne tager udgangspunkt i forskellige forhold ved virksomheden og har forskellige forudsætninger. Modellerne bruges ofte i sammenhæng for at vise de forskellige sider af værdiansættelsen.

Hvad kan du få fra sælger

Modellernes resultat og sikkerhed afhænger af de input man giver – kan du få mange detaljer fra sælger kan man bruge mere komplicerede modeller til fastsættelse af værdien. Ofte vil du, til en start, få nogle enkelte oplysninger som du kan bruge til beregning af en overordnet værdi og som forhandlingerne skrider frem, får du flere oplysninger som giver et mere nuanceret billede af værdien.

Husk goodwill

Alle modellerne bør altid følges op af en vurdering af virksomhedens goodwill – eksempelvis om virksomheden har et særligt brand eller produkt, som du kan udnytte værdien af som køber. Et særligt brand kan betyde en forøgelse af den beregnede pris for virksomheden.

Brug en rådgiver

Det kan umiddelbart virke enkelt, at blive enig med sælger om en pris for virksomheden, men der kan være mange faldgruber i et virksomhedskøb. Derfor anbefaler vi, at du allierer dig med en rådgiver, som kan hjælpe med vurderingen virksomheden og beregne værdier ud fra forskellige metoder.

Artiken udarbejdet af Henrik Sondrup, Statsautoriseret revisor, Redmark

Pris og finansiering

Læs de andre artikler i kategorien "Pris og finansering" herunder:

Hvad har du råd til at købe?

Pris og finansiering

Hvad du har råd til at købe af virksomhed afhænger af din personlige formue og din risikovillighed til at stille den på højkant.

Likviditetsbaseret metode

Pris og finansiering

Den oftest anvendte metode til dybdegående værdiansættelse af virksomheder kaldes i daglig tale for DCF-modellen.

Indtjeningsbaseret model

Pris og finansiering

En indtjeningsbaseret model kan være normalindtjeningsmodellen. Modellen tager udgangspunkt i historiske tal.

P/E Metoden - pris vs. overskud

Pris og finansiering

Price Earning eller i daglig tale P/E-værdi udtrykker prisen for 1 krones over-skud.

Stand alone-modellen

Pris og finansiering

I Stand alone-modellen vurderes virksomhedens værdi ud fra dens nuværende aktivitet og indtjening.

Enkeltaktiver / substansmetoden

Pris og finansiering

I denne metode vurderes hvert enkelt aktiv i virksomheden og værdien af hver forpligtelse fratrækkes.

Realisation vs. going concern

Pris og finansiering

Der er stor forskel på om en virksomheds værdier skal realiseres eller om de sælges fra en going concern.

Tilbage

Offentlig erhvervsservice - ejerskiftehjælp

Frem

Hvad har du råd til at købe?

Har du spørgsmål?

Kom endelig med din feedback. Er der artikler, du mangler, eller er der artikler, der ikke er fyldestgørende? Brug kontaktformularen herunder.

Download værktøjer

Her finder du forskellige værktøjer og skabeloner, du kan bruge til at vurdere din ønskevirksomhed.

Du finder forskellige typer af værktøjer. Der er skabeloner, der fungerer som guidelines til en forretningsplan, udkast til kontrakter og regneark, der guider dig til en økomomisk forståelse af din kommende virksomhed.

Professionelle virksomhedsmæglere bruger de samme skabeloner, til at hjælpe dig til et godt køb.